Новини
Търсене

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща. Това е регламентирано в Конституцията на Република България.

Упражняването на адвокатската професия е дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните western union coupon
интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

Адвокатската професия може да бъде упражнявана само от лице, което има завършено висше юридическо образование; има придобита юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия; положило е клетва и е вписано в регистъра на адвокатската колегия.

При упражняване на адвокатската професия адвокатът се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.

Упражняването на адвокатската професия включва: устни и писмени консултации; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби, искови молби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

Адвокатът е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение. Адвокатът се ръководи от върховенството на закона.Comments are closed.