А Д В О К А Т С К А     К А Н Т О Р А

В А С И Л Е В И   &   М И Т К О В

Адвокатската кантора Василеви &  Митков е създадена през 1993 година. В нея работят адвокатите Снежана Василева и Димитър Митков, които са се обединили, за да могат по-пълноценно да използуват своя професионален опит при обслужване на граждани, еднолични търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и други; за да защитават в най-пълен обем правата и законните интереси на своите клиенти и за да отговорят на техните изисквания за бързо, своевременно и качествено разрешаване на техните проблеми.

В съответствие със съвременните  изисквания в условията на  бързо развиващите се обществени отношения, Адвокатската кантора  извършва дейност в различните области на правото – българско и европейско. Тя е утвърдена и предпочитана като консултант, сътрудник, посредник и представител във всички правни сфери.