Административно право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на административното право:

# консултации и съдействие в производството по издаване на различни видове административни актове;

# изготвяне на жалби и представителство в производството по обжалване на административни актове;

# изготвяне на жалби и защита във връзка с административни нарушения и наказания;

# медиация при административно-правни спорове.