Облигационно право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на облигационното право:

# консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори;

# изготвяне на предварителни и окончателни договори, включително и нотариално изповядване на сделки;

# неизпълнение на договори – последици, представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на  договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на  договори;

# изготвяне на различни видове пълномощни;

# медиация при облигационни спорове.