Семейно и наследствено право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на семейното и наследственото право:

# завеждане, представителство и защита по дела за издръжка;

# завеждане, представителство и защита по бракоразводни дела;

# завеждане, представителство и защита по дела за произход;

# завеждане, представителство и защита по дела по Закона за защита при домашно насилие;

# изготвяне на предбрачни договори;

# консултации и извършване на правни действия по повод на възникването, съществуването, изменението и прекратяването на семейно-правните отношения;

# делба на недвижими имоти и движими вещи – съдебна и извънсъдебна;

# изготвяне, съхранение и съдействие при обявяване на завещания;

# медиация при семейно-правни и наследствено-правни спорове.