Вещно право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на вещното право:

# консултации по сделки с недвижими имоти;

# проверка и анализ на документи, свързани с недвижими имоти;

# проучване статута на недвижими имоти;

# посредничество при сделки с недвижими имоти;

# изготвяне на необходимите документи и реализиране на сделки с недвижими имоти пред нотариус;

# консултации, изготвяне на необходимите документи и съдействие пред нотариус за снабдяване с констативни нотариални актове;

# консултации и представителство пред съда във връзка с вещно-правни спорове.

# консултации и представителство пред органите на поземлената реформа и пред съда във връзка със спорове, свързани със земеделски земи;

# медиация при вещно-правни спорове.