snejana sert.int .sobstv.2 Интелектуална собственост

Адвокат Снежана Василева е представител по индустриална собственост, вписан в регистъра на Патентното ведомство на Република България на 09.01.2008г. под № 316 с правомощия за обектите в областта на:

 1. Изобретения и полезни модели;
 2. Марки, географски означения и промишлен дизайн.

На 10.11.2009г. адвокат Снежана Василева е участвувала в Експертен семинар и е получила сертификат по „Прилагане на правата върху интелектуална собственост”. Това е надграждащо обучение за придобиване на знания в областта на авторското право и сродните му права.

В условията на динамично развиващи се международни отношения между граждани и фирми от различни държави и континенти, както и в отношенията между българските граждани и фирми, възникването, развитието, накърняването и необходимостта от защитата на правата върху индустриална и интелектуална собственост стават все по – актуални. С усложняването на обществените отношения, в това число и на отношенията, свързани с индустриалната и интелектуална собственост, все повече граждани и фирми се нуждаят от квалифицирани консултации и от специaлисти – представители по индустриална собственост, които да ги представляват в процедурите, свързани с правата по индустриална и интелектуална собственост.

Кога се нуждаете от квалифициран представител по индустриална и интелектуална собственост:

snejana pv 1 Интелектуална собственост

I. В областта на изобретенията и полезните модели:

 1. Когато искате да подадете заявление за регистрация на създадено от Вас патентноспособно изобретение или полезен модел;
 2. Когато искате да ползувате закрила за Вашето изобретение или полезен модел;
 3. Когато искате да уредите начина на ползуването на Вашето изобретение или полезен модел;
 4. Когато бъде нарушена закрилата на Вашето изобретение или полезен модел и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

II. В областта на марките и географските означения:

 1. Когато искате да подадете заявление за регистрация на марка, в това число и търговска марка, или географско означение;
 2. Когато искате да ползувате закрила за Вашата марка, в това число и търговска марка, или географско означение;
 3. Когато искате да уредите начина на ползуването на Вашата марка, в това число и търговска марка, или географско означение;
 4. Когато бъде нарушена закрилата на Вашата марка, в това число и търговска марка, и географско означение, и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

snejana pv 2 Интелектуална собственост

.

III. В областта на промишления дизайн:

 1. Когато искате да подадете заявление за регистрация на промишлен дизайн;
 2. Когато искате да ползувате закрила за Вашия промишлен дизайн;
 3. Когато искате да уредите начина на ползуването на Вашия промишлен дизайн;
 4. Когато бъде нарушена закрилата на Вашия промишлен дизайн, и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

IV. В областта на топологията на интегралните схеми:

 1. Когато искате да подадете заявление за регистрация на топология на интегралните схеми;
 2. Когато искате да ползувате закрила за Вашата топология на интегралните схеми;
 3. Когато искате да уредите начина на ползуването на Вашата топология на интегралните схеми;
 4. Когато бъде нарушена закрилата на Вашата топология на интегралните схеми, и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

V. В областта на създаването, откриването или разработването на нови сортове растения или породи животни:

 1. Когато искате да подадете заявление за регистрация и получаване на сертификат за създаден, открит или разработен от Вас нов сорт растение или порода животно;
 2. Когато искате да ползувате закрила за създаден, открит или разработен от Вас нов сорт растение или порода животно;
 3. Когато искате да уредите начина на ползуването на създаден, открит или разработен от Вас нов сорт растение или порода животно;
 4. Когато бъде нарушена закрилата на създаден, открит или разработен от Вас нов сорт растение или порода животно, и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

Когато искате да създадете и разпространите произведение на литературата, изкуството и науката като носител на авторско право или на друго право, сродно на авторското право;VI. В областта на авторското право и сродните му права:

 1. Когато искате да ползувате закрила за създадено и разпространено произведение на литературата, изкуството и науката като носител на авторско право или на друго право, сродно на авторското право;
 2. Когато искате да уредите начина на ползуването на създадено от Вас и разпространено произведение на литературата, изкуството и науката като носител на авторско право или на друго право, сродно на авторското право;
 3. Когато бъде нарушена закрилата на създадено от Вас и разпространено произведение на литературата, изкуството и науката като носител на авторско право или на друго право, сродно на авторското право, и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.
 4. Когато искате да произведете, разпространите, да направите промоция и да покажете филм;

VII. В областта на филмовата индустрия:

 1. Когато искате да ползувате закрила за произведен от Вас филм;
 2. Когато искате да уредите начина на ползуването, разпространяването, промоцията и показването на произведен от Вас филм;
 3. Когато бъде нарушена закрилата на произведен от Вас филм и се нуждаете от защита, за да бъде преустановено и санкционирано това нарушение.

Преимуществото, което е налице при адвокат Снежана Василева, се състои в това, че като представител по индустриална и интелектуална собственост, тя е в състояние да Ви представлява пред съответните държавни органи, пред които се провежда процедурата по заявяване за регистрация, регистрация, закрила и начин на ползуване на Вашия защитен обект на индустриална или интелектуална собственост, както и в случай на нарушение на законоустановената закрила, адвокат Снежана Василева има право да Ви представлява и пред съответните органи на съдебната власт – прокуратура или съд. Тази комбинация е отлична опция за Вас, защото адвокат Снежана Василева ще познава вашия казус от самото начало и в неговото развитие и няма да бъде необходимо нов специалист да прави отново своите проучвания, за да Ви даде най – добрия съвет какво е необходимо да се направи в следващия етап.