През 2010г. адвокат Снежана Василева е преминала сертифициращо обучение за медиатор и е получила правоспособност да провежда медиация, включително и търговска медиация.

snejana sert.mediator Медиация

Медиацията е способ за извънсъдебно уреждане на спорове. Медиацията е все още непопулярна в България. Медиацията, обаче, е правно регламентирана дейност, за която българският законодател е създал строги правила както за обучението на правоспособни медиатори, така и за провеждането на процедурата по медиация. Нормативните актове, уреждащи обучението на медиатори и провеждането на процедура по медиация, са съобразени с европейските нормативни актове, които уреждат отношенията, свързани с медиацията.
Съгласно българското законодателство медиатор може да бъде само лице, което успешно е преминало специално, нормативно уредено сертифициращо обучение. Медиаторът има за задача да подпомогне спорещите страни да разрешат конфликта си чрез постигане на споразумение, с което да възстановят баланса във влошените отношения помежду им.Обучените медиатори, в това число и адвокат Снежана Василева, разясняват на хората каква е ползата от разрешаване на възникнали спорове чрез медиация. Разрешаване на спорове чрез медиация е съвременен, мирен и цивилизован начин за постигане на баланс в отношенията между хората. Това е способ, който все повече се използува в развитите държави за възстановяване на хармонията в междуличностните и междутърговските отношения. Това е способ, при който се изразходват по-малко финанси в сравнение с разрешаването на споровете по съдебен ред. При разрешаването на спорове чрез медиация в по-голямата част от случаите, спорещите възстановяват нормалните отношения помежду си и продължават да работят и живеят по начина, по който са работили и живяли преди възникването на спора.

Адвокат Снежана Василева отговаря на законните изисквания за медиатор. Тя е придобила правоспособност да упражнява дейността медиация във всички области на обществените отношения, като включително има придобита допълнителна специализация в областта на търговската медиация. Медиацията в областта на търговските отношения е много важна и необходима дейност. В условията на развити пазарни отношения, които динамично възникват и се развиват не само в рамките на една държава, а и на международно ниво, решаването на възникнали спорове чрез медиация е най – препоръчителният начин за отстраняване на негативите, които са възникнали в отношенията на търговците, за да могат да продължат напред и да развиват и занапред търговските си отношения в правилната посока, която води към подем в дейността им и към по – високи печалби, които са от полза за всички.

snejana sert.mediator 1 Медиация

През 2012г. адвокат Снежана Василева е преминала успешно обучение и по трансгранична медиация. Трансграничната медиация се характеризира с това, че в нея участвуват лица или фирми от повече от една държава от Европейския съюз. Това е надграждащо обучение, което дава възможност на адвокат Снежана Василева да участвува в разрешаване на спорове, възникнали между граждани и фирми от различни европейски държави. Специфичното в трансграничната медиация е това, че при провеждането на процедурата по медиация, се изисква спазването на вътрешните, националните нормативните актове в областта на медиацията на повече от една държава, както и на нормативните актове в областта на медиацията на Европейския съюз. Именно поради това трансграничната медиация е по – сложна и на по – високо професионално ниво.