А Д В О К А Т С К А     К А Н Т О Р А

В А С И Л Е В И   &   М И Т К О В

OБЩИ  УСЛОВИЯ  ЗА РАБОТА  С  КЛИЕНТА

Общите условия за работа с клиента на Адвокатска кантора „Василеви и Митков” уреждат отношенията с нашите клиенти. Те се прилагат при предоставяне на правна помощ, при процесуално представителство и консултантски услуги.

За постигането на по-добри резултати е необходимо при възлагането на работата клиентът да предостави на нашата кантора всички документи, свързани с казуса, както и пълна информация по конкретния случай. Клиентът трябва да предостави адрес, електронен адрес и  телефон за връзка.

При промяна на намеренията на клиента, при промяна на обстоятелствата, както и при промяна на  адрес, електронен адрес и  телефон за връзка е необходимо клиентът да ни информира своевременно.

При възлагане на поръчката, същата се поема от адвокатите в кантората, като клиентът може да изрази предпочитание  по отношение на адвоката, който ще работи по конкретния случай, като това не отменя съвместната работа на адвокатите в кантората.

При започване на работата по конкретния случай се сключва договор, като в него се уговаря адвокатския хонорар. Адвокатския хонорар се заплаща преди да започне изпълнението на възложената работа. Възможно е да бъде уговорено адвокатския хонорар да бъде заплатен най-много на две части, като цялостното изплащане трябва да се извърши преди представяне на договора в съд, прокуратура , съдебен изпълнител, органи на предварителното производство и други физически или юридически лица, държавни и общински органи, пред които ще бъде представляван клиента.

Сумите за разходи за заплащане на държавни такси, за експертизи, за пощенски и куриерски услуги, както и всички други разходи, необходими за изпълнението на възложената поръчка, се заплащат от клиента  независимо от адвокатския хонорар и преди да бъдат направени плащанията.

Сумите за адвокатски хонорар и за разходи се заплащат в брой в кантората или по банковите сметки на адвокатите.

В случай, че някое плащане не бъде извършено в срок, Адвокатската кантора си запазва правото да преустанови работата по конкретния случай. Ако работата е извършена от Адвокатската кантора, а адвокатският хонорар не е изплатен изцяло или частично, Адвокатската кантора има право да предприеме законоустановени действия за принудително събиране на дължимите суми.

Когато някой клиент се откаже от услугите на адвокатите от кантората без основателна причина, внесеното от него възнаграждение не му се връща, а се възстановяват само неизразходваните до този момент суми за разходи. Когато се постигне извънсъдебно уреждане на спора или заведеното дело приключи със спогодба, платените адвокатски хонорари не се връщат.

Основните принципи на работата на адвокатите в нашата кантора са:

# конфиденциалност на цялата информация и документи, които получаваме от нашите клиенти;

# висока степен на отговорност в работата, която ни е възложена от нашите клиенти;

# професионализъм при решаването на конкретния случай;

# уважение към клиентите и техните интереси;

Адвокатите в кантората са застраховани за риск професионална отговорност.

Адвокатите в кантората имат право да събират и обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и са регистрирани като администратори на лични данни.