А Д В О К А Т С К А     К А Н Т О Р А

В А С И Л Е В И   &   М И Т К О В

Адвокатската кантора Василеви &  Митков е създадена през 1993 година. В нея работят Снежана Василева – адвокат, Димитър Митков – адвокат. Всички членове на Адвокатска кантора Василеви &  Митков са регистрирани по законоустановения ред в Софийска адвокатска колегия, която е част от структурата на Българската адвокатура.

Адвокатската кантора има за цел да защитава правата и законните интереси на своите клиенти, като използува всички законни възможности за постигането на тази цел, както и като предлага на своите клиенти различни, основани на закона идеи и способи, които могат да предотвратят  нарушаването на права и законни интереси .

Адвокатската кантора предлага пълна гама от услуги в съответствие с условията и изискванията на Закона за адвокатурата и  цялото българско, европейско и международно законодателство, приложимо в Република България и в Европейския съюз.

За постигането на своите цели, членовете на Адвокатската кантора Василеви &  Митков непрекъснато повишават своята квалификация в съответствие с бързо и динамично развиващото се законодателство и новите изисквания на обществото.