Право на интелектуална собственост

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на   правото на интелектуалната собственост:

# консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на обекта на защита;

# оформяне и подаване на заявки за защитни документи за изобретения, полезни модели, търговски марки, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост;

# участие в процедурата по издаване на защитни документи и поддържане на правата, произтичащи от тях;

# консултации и действия по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове;

# консултации по всички въпроси в областта на интелектуалната и индустриалната собственост;

# представителство при спорове и воденето на съдебни дела относно обектите на защита;

# медиация при спорове, свързани с правата на интелектуалната и индустриалната собственост.

По реда на предходните дейности в областта на интелектуалната собственост могат да бъдат регистрирани и защитени:

1. патенти за изобретения и полезни модели;

2. марки-търговски марки, марки за услуги, колективни и сертификатни марки;

3. промишлен дизайн;

4. географски означения-наименование за произход и географски указания;

5. международна регистрация на патенти;

6. международна регистрация на марки;

7. ноу-хау и търговска тайна;

8. авторски и сродните му права;

9. софтуерни решения;

10. лицензионни договори, прехвърляне на права, споразумения;

11. закрила от нелоялна конкуренция;

12. реализиране на права – радио и ТВ-програми, печатни произведения, интернет.