Трудово право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на трудовото право:

# консултации и изготвянето на необходимите документи във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;

# консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с налагането на дисциплинарни наказания;

# консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с осъществяване на имуществена отговорност от работодателя по отношение на работника;

# консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с работно време, почивки и отпуски;

# консултации и изготвяне на необходимите документи по време на съществуването на трудови договори – длъжностни характеристики, длъжностни разписания, изменения в длъжностните характеристики и длъжностните разписания, съкращение в щата;

# консултации и представителство при воденето на трудови спорове;

# извършване на всички дейности, свързани с човешките ресурси на работодателя;

# медиация при трудово-правни спорове.