Търговско право

Адвокатската кантора извършва следните дейности в областта на търговското право:

# консултации при избор на правно-организационна форма на търговец;

# учредяване, регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;

# консултации във връзка с дейността на  търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;

# цялостно административно-правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;

# консултации, изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;

# преобразуване – вливане, сливане, отделяне, разделяне – на търговски дружества, кооперации и други юридически лица;

# прекратяване и ликвидация на търговски дружества, еднолични търговци, сдружения, фондации, кооперации;

# несъстоятелност на търговци;

# сделки с търговски предприятия;

# търговски сделки – изготвяне на търговски договори, консултации във връзка с изпълнението на търговски договори;

# неизпълнение на търговски договори – последици, представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на търговски договори, представителство пред съд и арбитраж по спорове при неизпълнение на търговски договори;

# консултации, изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;

# медиация при търговски спорове.